Opšta pravila i uslovi korišćenja

1. UVOD

1.1.      Privredno društvo INFLUENCERTES DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 21698059, PIB: 112558218, (u daljem tekstu: “INFLUENCERTES” ili “Reklamna agencija” ili “Nalogodavac”) vlasnik je digitalne platforme i web aplikacije pod nazivom INFLUENCERTES (u daljem tekstu: zajednički označeno kao “Digitalna platforma“), koja se nalazi na web stranici www.influencertes.com;

1.2.      INFLUENCERTES je virtuelna reklamna agencija koja u oblasti digitalnog marketinga sarađuje sa velikom brojem rezidentnih i nerezidentnih fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu zajednički: “Lica”), putem registracije njihovih korisničkog naloga na Digitalnoj platformi;

1.3.      Korisnici koji se regustruju na Digitalnoj platformi čine kako proizvodni brendovi, tako i influenseri, kao i druge reklamne agencije;

1.4.      INFLUENCERTES pruža svoje usluge isključivo registrovanim Korisnicima (u daljem tekstu pojedinačno: “Korisnik” i zajednički: “Korisnici”).

1.5.      Usluge koje INFLUENCERTES pruža su sledeće:   

  • korišćenje Digitalne platforme,
  • korišćenje Web aplikacije,
  • pristup bazi podataka koja se nalazi na Digitalnoj platformi i/ili web aplikaciji,
  • pružanje reklamnih usluga i usluga iz oblasti digitalnog marketinga, samostalno ili u saradnju sa drugim Korisnicima, koja se odvija posredstvom Digitalne platforme i/ili web aplikacije,
  • pronalaženje i dovođenje u vezu Korisnika radi uspostavljanja njihove poslovne saradnje koja se odvija posredstvom Digitalne platforme i/ili web aplikacije,
  • po potrebi i zahtevu prati komunikaciju i u slučaju nesuglasica posreduje između Korisnika sa ciljem mirnog rešenja spora;
  • pristup edukacijama u vidu vebinara, online predavanja, online tekstova i svih drugih vidova stručnih online skupova;
  • izveštavanje nakon realizovanog Projekta;
  • ostale usluge;

1.6.      INFLUENCERTES za pružanje svojih usluga od Korisnika naplaćuje odgovarajući naknadu koja je bliže definisana ovim Opštim pravilima i uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) u tački 7;

1.7.      Ovi Uslovi korišćenja određuju vrste i obim pružanja usluga elektronskim putem, putem Digitalne platforme, principe sklapanja ugovora u saradnji ili posredstvom Digitalne platforme, principe za izvršenje ovih ugovora, prava i obaveze Korisnika, sa jedne strane, kao i INFLUENCERTES, sa druge strane, kao i postupak odustajanja od sporazuma i postupak delovanja po žalbama.

1.8.      Ovi Uslovi korišćenja, uključujući bilo kakve dodatke i dodatne uslove, primenjuju se na INFLUENCERTES i sve Korisnike Digitalne platforme, kao i Digitalnu platformu na kojoj prikazujemo i/ili objavljujemo direktan link do ovih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja se ne primenjuju na one web-stranice i/ili usluge koje ne prikazuju ili ne vode do ovih Uslova korišćenja ili koje imaju svoje uslove korišćenja.

1.9.      U bilo kom trenutku možemo objaviti promene ovih Uslova korišćenja, a sve takve promene biće primenljive na svaki naredni pristup ili upotrebu Digitalne platforme. Ako ne prihvatite i ne složite se sa svim odredbama ovih Uslova korišćenja, sada ili u budućnosti, možete odbiti ove Uslove korišćenja tako što ćete odmah prekinuti sav pristup i upotrebu Digitalne platforme, u tom slučaju bilo koji dalji pristup ili upotreba Digitalne platfome i Usluga je neovlašćena.

1.10.    Registracijom Vašeg korisničkog naloga na Digitalnoj platformi Vi postajete Korisnik i prihvatate i slažete se sa ovim Uslovima korišćenja kao pravno obavezujućim Ugovorom između Vas i INFLUENCERTES DOO BEOGRAD.

1.11.    Pristup Digitalnoj platformi dostupan je svim zainteresovanim Korisnicima, pod uslovima bliže definisanim u ovim Uslovima korišćenja.

1.12.    Korisnicima se smatraju registrovani Korisnici, te lica koja nisu registrovana ne mogu pristupiti Digitalnoj platformi.

1.13.    Uspostavljanjem pravno obavezujućeg odnosa, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatraće se zaključivanjem Ugovora u skladu sa relevantnim zakonskim propisima između Vas i INFLUENCERTES DOO BEOGRAD. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja prilikom korišćenja Digitalne platforme.

2. POJMOVI I DEFINICIJE

2.1.      Privredno društvo INFLUENCERTES DOO Beograd u ovim Uslovima korišćenja može biti označeno kao “INFLUENCERTES” ili “Reklamna agencija” ili “Nalogodavac”.

2.2       Web stranica podrazumeva web stranicu dostupnu na adresi www.influencertes.com;

2.3.      Digitalna platforma podrazumeva digitalnu platformu i web aplikaciju pod nazivom INFLUENCERTES, koja je u vlasništvu privrednog društva INFLUENCERTES DOO Beograd i koja je dostupna na web stranici.

2.4.      Web aplikacija podrazumeva web aplikaciju za mobilne uređaje na kojoj je dostupna Digitalna platforma.

2.5.      Proizvodni brendovi u ovim Uslovima korišćenja mogu biti označeni kao “Brendovi” ili “Korisnici usluga”, podrazumevaju rezidentna i nerezidentna fizička i pravna lica koja registruju svoj korisnički nalog na Digitalnoj platformi kako bi im se pružile potrebne usluge od strane ili posredstvom INFLUENCERTES;

2.6.      Influenseri u ovim Uslovima korišćenja mogu biti označeni kao “Influenseri“ ili “Pružaoci usluga“ podrazumevaju rezidentna i nerezidentna fizička i pravna lica koja registruju svoj korisnički nalog na Digitalnoj platformi radi izvršenja traženih usluga samostalno ili kroz saradnju sa INFLUENCERTES;

2.7.      Druge reklamne agencije podrazumevaju rezidentna i nerezidentna fizička i pravna lica koja registruju svoj korisnički nalog na Digitalnoj platformi i koje u saradnji sa INFLUENCERTES pružaju tražene usluge Korisnicima.

2.8.      Korisnik označava zajednički naziv za svako lice koje je registrovano na Digitalnoj platformi kako je objašnjeno u ovim Uslovima korišćenja.

2.9.      Usluge podrazumevaju bilo koju uslugu iz tačke 1.5. koju INFLUENCERTES pruža svojim Korisnicima. Usluge se odnose na bilo koji elektronski sadržaj koji je objavljen na Digitalnoj platformi, a koji je pružen bilo od strane INFLUENCERTES samostalno, bilo u saradnji sa drugim licima.

2.10.    Sadržaj podrazumeva sav elektronski i/ili digitalni sadržaj web stranice, uključujući Usluge.

2.11.    Projekat podrazumeva pružanje bilo koje usluge koja je izvršena na Digitalnoj platformi od strane Korisnika, bilo samostalno, bilo posredstvom i/ili u saradnji sa INFLUENCERTES, a koja je rezultirala kreiranjem jedinstvenog digitalnog proizvoda, ili izvršenjem konkrteno određene usluge (u daljem tekstu: ”Kreativno rešenje”).

2.12.    Ugovor podrazumeva ugovor zaključen na između Korisnika i INFLUENCERTES putem web stranice i koji je regulisan ovim Uslovima korišćenja.

2.13.    Uslovi korišćenja podrazumevaju ovaj akt.

3. OPŠTE ODREDBE

3.1.      Ovi Uslovi korišćenja čine Ugovor koji uređuje odnos između INFLUENCERTES i Korisnika.

3.2.      Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na celokupan elektronski sadržaj i informacije dostupne na Digitalnoj platformi.

3.3.      INFLUENCERTES se obavezuje da će Korisniku pružati Usluge u okviru obima i u skladu sa uslovima navedenim u ovim Uslovima korišćenja.

3.4.      Ovi Uslovi korišćenja biće trajno dostupni na ovoj Digitalnoj platformi, što omogućava Korisnicima da ih pribave, prikažu i obezbede njihov sadržaj tako što će ih odštampati ili sačuvati na nosaču podataka u bilo kom trenutku.

3.5.      Korišćenjem Digitalne platforme Korisnik daje svoju punu saglasnost za prikupljanje i upotrebu svojih podataka u svrhu ove Digitalne platforme i svih odnosa koji proizilaze iz ili su povezani sa njom. Ako se Korisnik ne slaže sa ovim Uslovima korišćenja, on/ona ne sme da koristi, poseti ili stupi u bilo koji pravni odnos sa Digitalnom platformom.

3.6.      INFLUENCERTES ovim obaveštava da korišćenje elektronski isporučenih Usluga može biti povezano sa rizikom za bilo kog Korisnika Interneta, koji uključuje mogućnost da zlonamerni softver bude uveden informaciono-komunikacioni sistem (IKT sistem) Korisnika i da njihove podatke mogu pribaviti i izmeniti neovlašćena lica. Da bi izbegao rizik od takvih događaja, Korisnik treba da primeni odgovarajuće tehničke mere koje minimiziraju njihovu pojavu, posebno antivirusni softver i zaštitni zid.

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

4.1.      Lica koja se mogu registrovati na Digitalnoj platformi su fizička lica sa navršenih 18 (osamnaest) godina života. Maloletno lice sa navršenih 15 (petnaest) godina života može biti Korisnik Digitalne platforme, pod uslovima u skladu sa relevantnim zakonom. U slučaju potrebe da maloletna lica sa navršenih 15 (petnaest) godina života sa INFLUENCERTES zaključuju druge pravne poslove, navodeći, ali se ne ograničavajući na Ugovor o radu, Autorski ugovor ili Ugovor o delu, isti mogu biti zaključeni isključivo uz pisanu saglasnost njihovog zakonskog zastupnika. U ime maloletnih lica koja nisu navršila 15 (petnaest) godina života, pravne poslove zaključuju njihovi zakonski zastupnici u skladu sa relevantnim zakonom.

4.2.      INFLUENCERTES će omogućiti registrovanom Korisniku pristup Digitalnoj platformi svim Uslugama.

4.3.      Da bi se registrovao na Digitalnu platformu, Korisnik će dostaviti podatke o ličnosti popunjavanjem registracionog formulara. Svako prikupljanje podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti koju možete pronaći na ovom linku: https://influencertes.com/privacy-policy.html.

4.4.      Korisnik će se složiti sa ovim Uslovima korišćenja pre podnošenja registracije klikom na odgovarajuće dugme.

4.5.      Pre nego što se registracija završi, Korisniku će na njegovu e-mail adresu koju je naveo u registracionom formularu biti dostavljen konfirmacioni e-mail od strane INFLUENCERTES.

4.6.      Postupak registracije se smatra završenim i Korisnik postaje registrovani Korisnik Digitalne platforme kada su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: (i) Korisnik je prihvatio Uslove korišćenja (ii)Korisnik je pružio tražene podatke o ličnosti , (iii) Korisnik je potvrdio prijem konfirmacionog e-mail-a.

5. KREIRANJE KORISNIČKOG PROFILA

5.1       Korisnik nakon registracije ima mogućnost kreiranja svog korisničkog profila ili naloga (u daljem tekstu: Korisnički profil) u kom se navode svi relevantni podaci o Korisniku, u zavisnosti od toga da li se Korisnik registruje kao proizvodni brend, influenser, ili druga reklamna agencija.

5.2.      Korisnik pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su svi podaci koji su navedeni u korisničkom profilu istiniti, te INFLUENCERTES neće odgovarati za tačnost ovako unetih podataka, niti za eventualnu štetu koju krajnji Korisnik pretrpi zbog takvog postupanja.

5.3.      Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namenjena Digitalna platforma je strogo zabranjeno i može da rezultira građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. INFLUENCERTES ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem Korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korišćenja Digitalne platforme od strane osoba koje su se njima služile koristeći pritom lažne podatke.

5.4.      INFLUENCERTES zadržava pravo provere tačnosti podataka upisanih u korisnički profil i zadržava pravo da onemogući pristup Digitalnoj platformi ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Takođe, INFLUENCERTES će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.

5.5.      Pored opštih podataka o Korsniku, podaci koji su na korisničkom profilu dostupni su sledeći, navodeći ali se ne ograničavajući na, web mreže na koje je Korisnik povezan; ime kojim se služi na tim mrežama; statistički podaci za svaku mrežu: reach, monthly impressions, kontakt podaci, avarage engagment rate; demografski podaci; poslednjih pet objava po mreži;

5. ZAKLJUČENJE UGOVORA 

5.1.      Ugovor između INFLUENCERTES i Korisnika zaključuje se u trenutku kada Korisnik izvrši registraciju kako je navedeno u tački 4.6.

5.2.      INFLUENCERTES će omogućiti registrovanom Korisniku pristup Uslugama, najkasnije u roku od 24 sata od registracije.

5.3.      Kako se Ugovor između INFLUENCERTES i registrovanog Korisnika sastoji od Digitalnog sadržaja, Korisnik je saglasan da se odriče prava na odustajanje od Ugovora.

5.4.      INFLUENCERTES ulaže razumne napore kako bi osigurao da Usluge funkcionišu kako je predviđeno, međutim takve Usluge zavise od Interneta i drugih usluga i davalaca koji nisu pod kontrolom INFLUENCERTES. Korišćenjem Usluga Korisnik potvrđuje da INFLUENCERTES ne može garantovati da će Usluge biti neprekinute, bez grešaka ili da će informacije koje sadrže biti potpuno bez virusa, hakera, upada, neplaniranog zastoja ili drugih kvarova. Korisnik izričito preuzima rizik od korišćenja ili preuzimanja takvih Usluga.  

6. REALIZACIJA PROJEKTA 

6.1.      Nakon registracije INFLUENCERTES Korisniku omogućava pristup Digitalnoj platformi i Uslugama koje na njima pruža.

6.2.      INFLUENCERTES samostalno i/ili u saradnji sa drugim Korisnicima pruža potrebne Usluge.

6.3.      Korisnici pristupaju Digitalnoj platformi i putem baze podataka koja im se stavlja na raspolaganje, imaju mogućnost da se upoznaju sa željenim Korisnikom putem informacija sa njegovog korisničkog Profila, kao i da nakon toga u zavisnosti od potreba i uslova samog projekta, izvrše izbor Korisnika sa kojima će putem Digitalne platforme pri njegovoj realizaciji sarađivati.

6.4.      U slučaju da INFLUENCERTES u saradnji sa drugim Korisnicima pruža potrebne Usluge, nakon izbora Korisnika i nakon prihvatanja ponude za realizaciju projekta, pristupa se realizaciji traženog projekta. U momentu prihvatanja ponude, Korisnik više nema pravo na odustanak od projekta bilo da je u funkciji Korisnika Pružaoca usluga ili Korisnika Primaoca usluga, već je isti dužan da projekat realizuje u celosti, i u skladu sa uslovima i pravilima projekta. U slučaju da Korisnik bilo da je u funkciji Korisnika Pružaoca usluga ili Korisnika Primaoca usluga, nakon prihvatanja ponude odustane od realizacije projekta, biće u obavezi da nadoknadi Korisniku i/ili INFLUENCERTES, odnosno svim učesnicima projekta celokupnu štetu koja zbog takvog postupanja proistekne. 

6.5.      Korisnik Pružalac usluga je neopozivo saglasan da će radi realizacije projekta u slučaju potrebe sa INFLUENCERTES zaključiti dodatni ugovor, navodeći ali se ne ograničavajući na Ugovor o delu, Autorski ugovor ili Ugovor o saradnji, u suprotnom smatraće se da je Korisnik pružalac usluga odbio saradnju sa INFLUENCERTES na realizaciji projekta. U slučaju da je Korisnik Pružalac usluga fizičko lice koje nije u radnom odnosu (ovde označen kao: “nezaposleno lice“) i u slučaju da je radi realizacije projekta potrebno da sa INFLUENCERTES zaključi takav dodatni ugovor, Korisnik je upoznat sa činjenicom da je zakonska obaveza INFLUENCERTES da takav ugovor dostavi u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), u kom slučaju je Korisnik u celosti saglasan i upoznat sa činjenicom da tom prilikom može doći do prekida osiguranja po nekom drugom prethodnom osnovu osiguranja, kao i da se nakon realizacije projekta prethodni osnov osiguranja neće ponovo automatski uspostaviti (ovde označeno kao: “prekid osiguranja”)

6.6.      Projekat se smatra realizovanim kada Korisnika Pružalac usluga postavi kreativno rešenje na svoj korisnički profil, odnosno kada Korisnik Primaoc usluga prihvati njegovo ponuđeno kreativno rešenje klikom na dugme “Accept” ili “Prihvatam” koje se nalazi na korisničkom profilu Korisnika Pružaoca usluga. U momentu prihvatanja kreativnog rešenja smatraće se da je kreativno rešenje već dostavljeno Korisniku Primaocu usluga, kao i da je projekat u celosti realizovan.

6.7.      Svu odgovornost u vezi sa kreativnim rešenjem prihvata Korisnik Pružalac usluge, koji je dužan da realizuje projekat u celosti u skladu sa uslovima projekta. Nakon realizacije projekta u skladu sa tačkom 6.6, INFLUENCERTES se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko kreativno rešenje nije onakvo kakvo je opisano i/ili predstavljeno i INFLUENCERTES ne odgovara za njegovu dalju sudbinu izvan Digitalne platforme.

7. NAKNADA 

7.1.      Nakon realizacije projekta u skladu sa tačkom 6.6, INFLUENCERTES dostavlja račun/fakturu Korisniku Primaocu usluga koja u sebi sadrži bruto iznos naknade za usluge pružene od strane Korisnika Pružaoca usluga, uvećan za iznos naknade za usluge pružene od strane INFLUENCERTES, sve uvećano za pripadajući PDV.

7.2.      INFLUENSERTES će izvršiti isplatu pripadajuće bruto naknade na račun Korisnika Pružaoca usluga, u roku od 5 radnih dana od dana realizacije projekta u skladu sa tačkom 6.6, umanjenu za iznos naknade koja INFLUENCERTES pripada, bez obzira na to da li je INFLUENCERTES u tom roku naplatio navedenu sumu od Korisnika Pružaoca usluga po osnovu prethodno ispostavljenog računa/fakture.  

7.3.      Radi izbegavanja svake sumnje, konstatuje se u slučaju da INFLUENCERTES u saradnji sa drugim Korisnicima pruža potrebne Usluge, INFLUENSERTES po realizaciji svakog projekta u skladu sa tačkom 6.6, naplaćuje naknadu kako od Korisnika Pružaoca usluga, tako i od Korisnika Primaoca usluga. Iznos naknade koju INFLUENCERTES naplaćuje od Korisnika Primaoca usluga može iznositi najviše do 30% od vrednosti projekta, dok je iznos naknade koju INFLUENCERTES naplaćuje od Korisnika Pružaoca određena u fiksnom iznosu i iznosi 25,00 EUR sa pripadajućim iznosom PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna (“Redovna naknada“). 

7.4.      Korisnici su neopozivo saglasni da se iznosi redovne naknade koju INFLUENSERTES naplaćuje kako od Korisnika Pružaoca usluga, tako i od Korisnika Primaoca usluga, mogu u svakom momentu izmeniti. 

7.5.      Korisnici su upoznati i u celosti saglasni sa tim da INFLUENCERTES u pogledu Usluga koje pruža, može davati iste pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu i redovnu naknadu , i to navodeći ali se ne ograničavajući na - popuste, posebne uslove realizacije projekta, programe lojalnosti, odnosno druge pogodnosti.

7.6.      U slučaju da INFLUENCERTES Usluge pruža samostalno, iznos naknade biće saglasno definisan zajednički od strane INFLUENCERTES i Korisnika Primaoca usluga. Konstatuje se da je u tom slučaju Korisnik Primalac usluga saglasan da će radi realizacije projekta u slučaju potrebe sa INFLUENCERTES zaključiti dodatni ugovor, navodeći ali se ne ograničavajući na Ugovor o saradnji u kom će ugovorne strane bliže definisati sve bitne elemente, u suprotnom smatraće se da je Korisnik Primalac usluga odbio saradnju sa INFLUENCERTES na realizaciji projekta. Nakon realizacije projekta, INFLUENCERTES Korisniku Primaocu usluga dostavlja račun/fakturu koja u sebi sadrži iznos naknade za usluge pružene od strane INFLUENCERTES, uvećan za pripadajući PDV.

7.7.      Sve fakturisane usluge imaju se uplaćivati na poslovni račun INFLUENCERTES.

8.  ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

8.1.      INFLUENCERTES pruža Usluge iz tačke 1.5. u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Evropske Unije, poštujući etičke kodekse, zaštitu dostojanstva svih osoba, zabranu diskriminacije, zaštitu autorskih i drugih srodnih prava i promovisanja humanih vrednosti, ali ne može garantovati za tačnost, verodostojnost i istinitost podataka objavljenih na Digitalnoj platformi, pa u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj meri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u vezi korišćenja usluga, ili oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korišćenjem Digitalne platforme.

8.2.      INFLUENCERTES objavljuje sadržaje na Digitalnoj platformi koje dobije od Korisnika, odnosno saradnika i/ili trećih strana i za njih ne preuzima garanciju bilo koje vrste. INFLUENCERTES ne daje nikakvu garanciju da će Digitalna platforma biti dostupana u bilo koje vreme sigurno, bez smetnji ili bez grešaka. Digitalna platforma može sadržati linkove drugih web stranica čiji vlasnik ili korisnik nije INFLUENCERTES. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Kornisicima pružili što više informacija. INFLUENCERTES ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti i/ili bezbednost ovih stranica. INFLUENCERTES ne kontroliše sadržaj i/ili proizvode i/ili usluge dostupne na ovim stranicama. Ako Korisnik uspostavi vezu sa takvim web stranicama preko linka koji se nalazi na Digitalnoj platfromi, to čini na sopstveni rizik i bez saglasnosti INFLUENCERTES. Korisnik potvrđuje i slaže se da INFLUENCERTES nije odgovoran za dostupnost niti sadržaj takvih web stranica, pa se stoga Korisnik slaže da INFLUENCERTES neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan u vezi sa upotrebom ili oslanjanjem na takve web stranice.

8.3.      INFLUENCERTES ne preuzima odgovornost za bilo kog Korisnika Digitalne platforme niti za korisnički sadržaj.

8.4.      Korisnici su svesni da iako INFLUENCERTES koristi sve razumne napore da pruži kvalitetnu i neprekidnu uslugu, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole INFLUENCERTES.  

8.5.      INFLUENCERTES nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prenosa informacija na internetu u slučaju da je pristup internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran INFLUENCERTES.

8.6.      Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korišćenje Digitalne platforme, kao i sve sa tim povezane troškove. INFLUENCERTES ne snosi odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posledica korišćenja Digitalne platforme.

8.7.      Digitalnu platformu Kornisnici koriste na sopstvenu odgovornost. INFLUENCERTES ne odgovara za korišćenje Digitalne platforme ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem Digitalne platforme. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, svi korisnici Digitalne platforme saglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju istoj, kao i bilo kojim povezanim stranicama. INFLUENCERTES nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, bilo direktnu ili indirektnu koja nastane i/ili je posledica korišćenja i/ili je u bilo kakvoj vezi sa korišćenjem Digitalne platforme.

8.8.      Baza linkova ka drugim Internet sajtovima je data isključivo u informacione svrhe i ne predstavlja odraz stavova i mišljenja INFLUENCERTES.

8.9.      Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik pristaje na ovu politiku odricanja od odgovornosti i odriče se svih prava da je podvrgne bilo kakvim pitanjima, presudama ili pravnim radnjama.

9. VLASNIČKA, AUTORSKA PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA SADRŽAJA

9.1.      Sva prava intelektualne svojine na Digitalnoj platformi, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su zaštitni znakovi (žigovi), logotip, tekst, audio i vizuelni elementi, vizuelni identitet, fotografije, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi isključivo pripadaju INFLUENCERTES i zaštićena su zakonom.

9.2.      Sadržaj na Digitalnoj platformi zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenog na Digitalnoj platformi  dozvoljena je u poslovne, informativne, naučne i/ili edukativne svrhe pod uslovima definisanim ovim Uslovima korišćenja.

9.3.      Sadržaj, odnosno delovi sadržaja objavljeni na Digitalnoj platformi od u vlasništvu su pojedinih autora i zabranjeno ih je u bilo kakvom obliku reprodukovati, distribuirati ili delimično ili u celini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzrokovati štetu INFLUENCERTES ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definisan ovim uslovima. Dokumenti, video material, podaci i informacije objavljeni na Digitalnoj platformi ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka INFLUENCERTES. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

9.4.      INFLUENCERTES izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje Digitalne platforme na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, kao i dobri poslovni običaji.

9.5.      Nepridržavanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćena upotreba sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na preuzimanje, osim ako nije dozvoljeno drugačije, umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim, putem bilo kog medija, na bilo koji drugi način, predstavlja kršenje ovih prava u skladu sa važećim zakonom i podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

9.6.      INFLUENCERTES ima pravo odmah da ukloni sadržaj, čim uoči da je isti suprotan pozitivnim propisima Republike Srbije, ovim Uslovima korišćenja, odnosno ako se istim na bilo koji način povređuju prava trećih osoba.

9.7.      Ako Korisnik postupi suprotno ovom članu, INFLUENCERTES će biti ovlašćen da suspenduje sav pristup sadržaju koji je dostupan, kao i da zadržava pravo da nadoknadi gubitak pretrpljen u vezi sa kršenjem, uključujući sve nastale troškove.

9.8.      Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnik je saglasan i upoznat sa činjenicom da je odgovoran za svu štetu koja može da nastane iz ili u vezi korišćenja Digitalne platforme suprotno ovim Uslovima korišćenja, pozitivnim propisima Republike Srbije, Evropske Unije ili etičkim kodeksima.

10. POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

10.1.    INFLUENCERTES kao rukovalac, obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) (u daljem tekstu: ”Zakon”).

10.2.    Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Korisnika kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu podataka o ličnosti INFLUENCERTES primenjuje Zakon i druge relevantne pravne izvore u oblasti zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, svako prikupljanje, obradu i čuvanje podataka INFLUENCERTES će izvršiti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod nazivom GDPR (“General data protection regulation– GDPR”).

10.3.    Politika zaštite podataka o ličnosti sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi INFLUENCERTES, ali i sve informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose. Politika zaštite podataka o ličnosti možete pronaći na linku https://influencertes.com/privacy-policy.html.

10.4.    Primarna svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti predstavlja omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Digitalne platforme i bezbednost Korisnika iste.

10.5.    U okviru našeg poslovnog odnosa Korisnik je u obavezi da INFLUENCERTES dostavi one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje INFLUENCERTES ima zakonsku obavezu ili ima pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu INFLUENCERTES neće biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Korisnikom.

10.5.    Svako davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, te niko ko ne želi da bude Korisnik Digitalne platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali je dostavljanje, odnosno upisivanje relevantnih podataka obavezno radi registracije korisničkog naloga Korisnika i korišćenja Digitalne platforme.

11.7.    Svaki Korisnik koji je dao pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva Korisnika Digitalne platforme i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo.

11. VIŠA SILA

11.1.    Ugovorna strana će biti oslobođena odgovornosti za neispunjavanje ovih Uslova korišćenja ako dokaže da su takve okolnosti nastale usled više sile. INFLUENCERTES neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak prouzrokovan višom silom, pobunama, ratom ili prirodnim događajima ili usled drugih događaja za koje INFLUENCERTES nije odgovoran (npr. štrajk, blokada, zastoji u saobraćaju, administrativni akti domaće ili strane visoke vlasti). Korisnik mora da obavesti INFLUENCERTES o nastanku više sile koja sprečava ispunjenje ovih Uslova korišćenja. Takvo obaveštenje mora se podneti u pisanom obliku i u roku od 30 dana od datuma nastanka ovih okolnosti. INFLUENCERTES će, ukoliko je to moguće, obavestiti Korisnika o nastanku više sile e-mejlom ili obaveštenjem istaknutim na Digitalnoj platformi.

11.2.    Odgovornost INFLUENCERTES ograničena je na direktne gubitke, osim ako važećim zakonima nije drugačije određeno.

11.3.    INFLUENCERTES nije odgovoran za kasno ili grubo postupanje sa zahtevima ako je to zbog nepredviđenih okolnosti - više sile, slučajnih događaja i problema sa Internetom.

12.  KORIŠĆENJE DIGITALNE PLATORME ILI WEB APLIKACIJE PROTIVNO NJENOJ SVRSI

12.1.    Zabranjeno je korišćenje Digitalne platforme protivno njenoj svrsi. Korisnici ne smeju da koriste ovu platformu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje Korisnika na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju i/ili potencijalnu konkurenciju INFLUENCERTES. Takođe, Korisnik se obavezuje neće omalovažavati, ometati, vređati, klevetati druge Korisnike ili treće osobe; da neće objavljivati pornografski sadržaj i sadržaj zabranjen zakonom. Korisnik neće koristiti ovu platformu za bilo šta nezakonito, zavaravajuće, zlonamerno ili diskriminišuće, niti će omogućiti osobama koje nisu registrovane pristup istoj.

13. RASKID UGOVORA

13.1.    Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da prekinu korišćenje Digitalne platforme bez posebnog obrazloženja, pod uslovom da isti ne učestvuju u realizaciji bilo kog projekta, i mogu da zahtevaju brisanje svog korisničkog profila, slanjem zahteva na e-mejl adresu office@influencertes.com.

13.2.    Isto tako, INFLUENCERTES ima pravo u svakom trenutku, bez prethodnog posebnog obaveštenja da prekine pružanje svih ili samo pojedinih delova Usluge, naročito u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja, pozitivnih propisa Republike Srbije ili Evropske Unije. Radi izbegavanja svake sumnje konstatuje se da INFLUENCERTES može u bilo kom trenutku jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako Korisnik počini bilo kakvo kršenje Uslova i Ugovora, važećih zakona ili pruži netačne ili nepotpune informacije.

14. ŽALBE

14.1.    Sve žalbe u vezi sa INFLUENCERTES i njegovim Uslugama biće upućene INFLUENCERTES kontaktiranjem office@influencertes.com.

14.2.    Korisnik treba jasno da naznači da se podnosi žalba i da navede detalje u vezi sa žalbom.

14.3.    INFLUENCERTES će analizirati žalbe Korisnika bez bilo kakvih troškova.

15. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

15.1.    Korisnici pristupaju ovim Uslovima korišćenja svojevoljno, bez prinude, pretnje ili zablude, što potvrđuju registracijom i kreiranjem korisničkog Profila čime u celosti prihvataju ove Uslove korišćenja.

16. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

16.1.    INFLUENCERTES zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja delimično i/ili u potpunosti, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne na Digitalnoj platformi.  

16.2.    U slučaju da Korisnici nisu sagalsnim sa izmenama ovih Uslova korišćenja, oni mogu otkazati korišćenje Ugovora, i zatražiti ukidanje svog korisničkog profila. Ako u roku od 8 dana od dana obaveštenja o navedenim izmenama Korisnici na zatraže ukidanje svog profila, kao i u slučaju nastavljanja korišćenja Usluga iz tačke 1.5, smatraće se da prihvataju ovaj Ugovor pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.

16.3.    Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu na dan objavljivanja na Digitalnoj platformi.   

16.4.    Ovi Uslovi korišćenja poslednji put su ažurirani 5.7.2021.godine

17. RAZNO

17.1.    Osobe koje koriste ovu Digitalnu platformu i pružene Usluge na teritoriji druge države, rade to samoinicijativno i odgovorne su za poštovanje lokalnih zakona, ukoliko i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.

17.2.    Svi akti objavljeni na Digitalnoj platformi, odnosno dostavljeni od strane INFLUENCERTES moraju biti u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja, u suprotnom, slučaju njihove nesaglasnosti važiće ovi Uslovi korišćenja.

17.3.    Za sva nerešena pitanja koja proizilaze iz ovih Uslova korišćenja primenjivaće se srpsko zakonodavstvo.

17.4.    Za sve zahteve i sporove koji bi mogli da proizađu iz korišćenja Digitalne platforme, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.

Ova Opšta pravila i uslovi korišćenja stupaju na snagu na dan objavljivanja na Digitalnoj platformi, 5.7.2021.godine

Za INFLUENCERTES d.o.o. Beograd

Direktor, Ivana Ivančević