Politika zaštite podataka o ličnosti

 

Vaša privatnost je nama važna, zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se. 

 

Kada koristite internet portal www.influencertes.com, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. 

 

1. Uvodne napomene

 

1.1.     Privredno društvo INFLUENCERTES DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 21698059, PIB: 112558218, (u daljem tekstu: ”INFLUENCERTES” ili ”Reklamna agencija” ili ”Nalogodavac”) obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučno je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (”Sl. glasnik RS”, broj 87/18) (u daljem tekstu ”Zakon”).

 

1.2.      Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, i druge relevantne pravne izvore u oblasti zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod nazivom GDPR (”General data protection regulation– GDPR”).

 

1.3.      Politika zaštite podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ”Politika”) sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi INFLUENCERTES kao rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose.

 

2. Osnovni podaci

 

2.1.      Pre prikupljanja ličnih podataka, Digitalna platforma INFLUENCERTES obaveštava Vas o sledećem:

 

 • INFLUENCERTES vlasnik je digitalne platforme i web aplikacije pod nazivom INFLUENCERTES (u daljem tekstu: zajednički označeno kao ”Digitalna platforma”), koja se nalazi na web stranici www.influencertes.com;
 • INFLUENCERTES je virtuelna reklamna agencija koja u oblasti digitalnog marketinga sarađuje sa velikom brojem rezidentnih i nerezidentnih fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu zajednički: ”Lica”), putem registracije njihovih korisničkog naloga na Digitalnoj platformi;
 • Korisnici koji se regustruju na Digitalnoj platformi čine kako proizvodni brendovi, tako i influenseri, kao i druge reklamne agencije;
 • INFLUENCERTES pruža svoje Usluge isključivo registrovanim Korisnicima (u daljem tekstu pojedinačno: ”Korisnik” i zajednički: ”Korisnici”).
 • INFLUENCERTES za pružanje svojih usluga od Korisnika naplaćuje odgovarajući naknadu, osnosno proviziju koja je bliže definisana ovim Opštim pravilima i uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) u tački 7; Sve o Opštim pravilima i uslovima korišćenja možete pronaći na ovom linku
 • Pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka na Digitalnoj platformi je privredno društvo INFLUENCERTES DOO Beograd;
 • Primarna svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka predstavlja omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Digitalne platforme i bezbednost Korisnika iste;
 • U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama;
 • Prikupljeni podaci se koriste na način koji omogućava identifikaciju učesnika u pravnom poslu u skladu sa dobrim poslovnim običajima i čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Svako davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, te niko ko ne želi da bude Korisnik Digitalne platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali je dostavljanje, odnosno upisivanje relevantnih podataka obavezno radi registracije korisničkog naloga Korisnika i korišćenja Digitalne platforme;
 • Svaki Korisnik koji je dao pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstvaKkorisnika Digitalne platforme i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • U slučaju nedozvoljene obrade Korisnici imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

 

2.2.      INFLUENCERTES lične podatke svojih Korisnika može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka našim Korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja.

 

2.3.      INFLUENCERTES u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

 

3. Značenje pojedinih izraza

 

3.1.      Za potrebe ove politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 

 • Podatak o ličnosti - svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • Lice na koje se podaci odnose - fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju ili korisnik;
 • Rukovalac - INFLUENCERTES, budući da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
 • Obrađivač - fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti - svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid ili davanje na uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje ili grupisanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Poverenik - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

3.2.      Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni, ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u Zakonu.

 

4. Načela obrade podataka o ličnosti

 

4.1.      Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade propisana u Zakonu, odnosno:

 

 • Svaka obrada mora biti zakonita, poštena i transparentna što, između ostalog, podrazumeva:
 1. da je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica na koje se podaci odnose),
 2. podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađujuju na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica na koje se podaci odnose, ali i obaveze propisane Zakonom,
 3. sva lica na koja se podaci odnose su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, između ostalog ova politika je objavljena i dostupna svim licima na koje se podaci odnose. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice na koje se podaci odnose;
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretno određenu, izričitu, opravdanu i zakonitu svrhu (ograničenje u odnosu na svrhu obrade);
 • Podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);
 • Prikupljeni podaci o ličnosti moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica na koje se podaci odnose) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);
 • Podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja);
 • Obrada se sprovodi na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (integritet i poverljivost).

 

5. Vrste podataka o ličnosti i kategorije lica na koje se podaci odnose

 

5.1.      Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica na koje se podaci odnose, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

 

 • od zaposlenih i radno angažovanih lica prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju oblast radnih odnosa i propisima koji regulišu oblast koja se odnosi na plaćanje zarada i drugih naknada zaposlenima, odnosno radno angažovanim licima. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • od kandidata za zaposlenje ili radno angažovanje prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u radnoj biografiji (CV), kao što su ime i prezime, datum i mesto rođenja, adrese prebivališta, kontakt podaci poput broja telefona, elektronske pošte i ostalih podataka. Ova vrsta obrade vrši se na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona ili na zahtev lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona;
 • od Korisnika - preduzetnika, zastupnika pravnih lica i drugih privrednih subjekata sa kojima INFLUENCERTES zasniva poslovnu saradnju, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast;
 • od lica koja koriste neki vid usluge koje pruža INFLUENCERTES obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni za pružanje te usluge (ime i prezime, JMBG, broj lične karte, naziv privrednog subjekta, funkcija koju obavlja u privrednom subjektu, adresa elektronske pošte, kontakt telefon). Kada je u pitanju zaključenje ugovora sa INFLUENCERTES, u predugovornoj fazi se vrši obrada na zahtev lica koje je druga ugovorna strana, zatim se obrađuju podaci o ličnosti neophodni za ispunjenje ugovorne obaveze Rukovaoca (u fazi važenja ugovora) i podaci o ličnosti koji se po osnovu zakonskih propisa, čuvaju po isteku ugovornog odnosa (postugovorna faza.) Ova obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora u smislu člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona, odnosno u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • od lica prilikom kreiranja korisničkog naloga na INFLUENCERTES sajtu, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, korisničko ime i lozinka, IP adresa. Od posetioca www.influencertes.com, pored navedenog, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon i adresa elektronske pošte. Kada je u pitanju privredni subjekt prilikom kreiranja korisničkog naloga, prikupljaju se i obrađuju sledeći podaci o ličnosti naziv privrednog subjekta, ime i prezime, korisničko ime i lozinka, IP adresa, kao i JMBG, funkcija koju lice obavlja u privrednom subjektu, adresa elektronske pošte, kontakt telefon. Takođe, od korisnika Digitalne platforme mogu se prikupljati podaci koji se odnose na postojanje staža osiguranja po nekom od navedenih zakonskih osnova. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno javno dostupan podatak; Takođe, prilikom posete internet stranice www.influencertes.com razmenjuju se različiti podaci između uređaja lica i INFLUENCERTES servera, pri čemu se može rediti o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču uređaja lica. Prilikom posete internet stranice, pretraživač koji lica koriste na njihovom uređaju će automatski i bez njihove aktivnosti poslati na server internet stranice www.influencertes.com
 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji lice koristi i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze;
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije;
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

 

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke INFLUENCERTES ne prenosi trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što lice napusti internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu;

 • od lica koja komuniciraju ili stupaju u kontakt sa INFLUENCERTES (npr. kontakt e-mailom, telefonom, putem društvenih mreža) prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime i drugi podaci koje lice na koje se podaci odnose da INFLUENCERTES. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je pristanak lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona; 

 

6. Lica mlađa od 18 godina

 

6.1.      Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga INFLUENCERTES.

 

6.2.      Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 

7. Svrha obrade podataka o ličnosti

 

7.1.      INFLUENCERTES koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 

 • ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima i radno angažovanim licima, zakonskim zastupnicima i zaposlenima kod privrednih subjekata sa kojima INFLUENCERTES zasniva poslovnu saradnju i drugim licima čiji se podaci obrađuju u obimu propisanom zakonom);
 • pripremanje, zaključivanje i ispunjenje ugovora (u vezi sa kandidatima za zapošljavanje, kao i svim drugim fizičkim ili pravnim licima koja zaključuju ugovore sa INFLUENCERTES neposredno ili kao zastupnici/predstavnici);
 • fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (identifikacija itd.);
 • komunikacija sa licem na koje se podaci odnose na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa INFLUENCERTES, putem elektronske pošte, Digitalne platforme, telefonskim putem itd.);
 • analiza podataka (koja se odnosi na sve podatke o licima koja koriste Digitalnu platformu, Fejsbuk, Instagram , Twitter, Youtube itd.);
 • poboljšanje aktivnosti i poslovanja INFLUENCERTES, na osnovu povratnih informacija (u vezi sa licima na koje se podaci odnose, osim zaposlenih i kandidata za zapošljavanje);
 • kreiranje i upravljanje onlajn (on-line) profilima (za korisnike Digitalne platforme i aplikacija u vlasništvu INFLUENCERTES);
 • slanje informacija o aktivnostima INFLUENCERTES i novostima (Newsletter i drugi slični informativni materijali - za fizička lica u privrednim subjektima sa kojima zasniva poslovnu saradnju INFLUENCERTES (preduzetnici, zakonski zastupnici i zaposleni u pravnim licima), i druga lica koja za ovu svrhu pružaju informisani pristanak).

 

8. Pravni osnov

 

8.1.      INFLUENCERTES prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 

 • pristanka lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona), uz prethodno obaveštenje lica na koje se podaci odnose o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica na koje se podaci odnose je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se opozvati u bilo kom trenutku;
 • poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3) Zakona). INFLUENCERTES obrađuje podatke o ličnosti u ove svrhe, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje obaveza, pod uslovom da preduzme sve neophodne mere kako bi pristup podacima o ličnosti bio omogućen samo ovlašćenim licima i državnim organima;
 • izvršenje ugovora, odnosno preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona), samo u obimu neophodnom za tu svrhu;
 • zaštite legitimnog interesa INFLUENCERTES ili legitimnog interesa trećih lica (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona), samo izuzetno, radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora, čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (identifikacija itd.).

 

9. Obrađivači, primaoci, korisnici podataka i ostala lica

 

9.1.      Podaci o ličnosti koje INFLUENCERTES prikuplja i obrađuje mogu biti povereni:

 • nadležnim državnim organima kao primaocima ili grupi primalaca i korisnika u skladu sa zakonom;
 • privrednim subjektima koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti kao obrađivačima;
 • privrednim subjektima koje održavaju informaciono komunikacione sisteme INFLUENCERTES kao obrađivačima;
 • hosting privrednim subjektima kao obrađivačima;
 • drugim fizičkim i pravnim licima koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

9.2.        Podaci o ličnosti mogu se poveriti nadležnim državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza INFLUENCERTES, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

 

9.3.        INFLUENCERTES, kao Rukovalac, sa obrađivačima zaključuje Ugovor o poverenoj obradi podataka o ličnosti, kojim se uređuje položaj obrađivača, njegovi zadaci u odnosu na obradu podataka, mere zaštite koje je dužan da primenjuje i druga bitna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se vrši u ime INFLUENCERTES.

 

9.4.      Većinu radnji obrade podataka sprovode obrađivači koji su registrovani i obavljaju svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su registrovani i obavljaju delatnost u EU ili trećim zemljama.

 

Transfer u takve zemlje se obavlja:

•       na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU/EEA zemlje u skladu sa članom 64. Zakona. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa stavom 2. istog člana;

•       na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 2) Zakona, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik. Obrađivač može angažovati podobrađivače samo uz prethodnu posebnu saglasnost INFLUENCERTES datu u pisanom obliku i uz obavezu da sa takvim licem zaključi ugovor u zavisnosti od sedišta podobrađivača ili da se obaveže drugim dokumentom koji će obezbeđivati najmanje isti nivo zaštite kao pomenuti ugovori.

 

10. Prava lica na koje se podaci odnose

 

10.1.    Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23. Zakona);
 • Pravo na opoziv pristanka - opoziv dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da se obrada podataka izvršena pre opoziva saglasnosti smatra zakonitom (član 15. stav 3. Zakona);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju - pravo da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade, odnosno može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija, a ako se zahtev dostavlja elektronskim putem i informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom u elektronskom obliku (član 26. Zakona);
 • Pravo na ispravku - pravo na ispravku netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29. Zakona);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav) - pravo da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade - pravo da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka - pravo da primi podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. Zakona);
 • Pravo na prigovor - pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. Zakona;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje - pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. Zakona;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti - pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53. Zakona;
 • Pravo da podnese pritužbu Povereniku - ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona (član 82. Zakona);
 • Pravo na sudsku zaštitu - protiv odluke Poverenika (član 83. Zakona) i ako smatra da mu je, suprotno zakonu, od strane rukovaoca ili obrađivača radnjom obrade povređeno pravo propisano Zakonom (član 84.)
 • Pravo na naknadu štete - ako je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona (član 86.).

 

10.2.    Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:
 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
 adresa: Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija;
elektronska pošta: office@poverenik.rs

 

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih Zakonom.

 

11. Mere zaštite podataka o ličnosti

 

11.1.    INFLUENCERTES kao rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti i shodno tome primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući i:

 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrolu fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrolu pristupa podacima;
 • Kontrolu prenosa podataka;
 • Kontrolu unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrolu dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

 

12. Rok čuvanja podataka

 

12.1.    INFLUENCERTES obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe, i to:

 • u slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 30 dana od povlačenja saglasnosti;
 • podaci o ličnosti kandidata za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije kandidata i brišu se u roku od 30 dana po završetku istog. Nakon završetka postupka selekcije, podaci o ličnosti kandidata čuvaju se u periodu od narednih godinu dana pod uslovom da se kandidat saglasi da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem;
 • podaci o ličnosti lica koji se obraćaju INFLUENCERTES upitom čuvaju se u roku od dve godine od odgovora na upit;
 • podaci o ličnosti koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku trajanja važenja ugovora, a u slučaju postojanja mogućnosti utuženja, do pravnosnažog okončanja sudskog postupka;
 • podaci o ličnosti koji se prikupljaju za potrebe računa se čuvaju 10 godina u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost;

 

13. Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima?

 

13.1.    Kao lice na koje se podaci o ličnosti odnose ovlašćeni ste da se obratite Ivani Ivančević - licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je određeno od strane INFLUENCERTES DOO Beograd, za sva pitanja u vezi sa obrađivanjem Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ostvarivanje Vaših prava kako je objašnjeno ovom politikom, pismeno, putem elektronske pošte: i/ili na adresu: INFLUENCERTES DOO Beograd, ul. Knićaninova br. 3, Beograd, sa naznakom za Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom društvu INFLUENCERTES DOO Beograd.

 

13.2.    Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na Vaš upit što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

 

14. Kolačići

 

14.1.    Na našoj internet stranici www.influencertes.com koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, pametnom telefonu, tabletu i sl.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

 

14.2.    Kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina.

 

14.3.    Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić.

 

15. Google analitika

 

15.1.    Za potrebe stalnog poboljšavanja naše internet stranice www.influencertes.com, koristimo Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. (”Google”). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

 • tip/verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • referrer URL (prethodno posećena stranica),
 • hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
 • vreme upita servera;

 

15.2.    Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da  nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

 

16. Razno

 

16.1.    Ova politika stupa na snagu na dan objavljivanja na Digitalnoj platformi.

 

16.2.    Ova politika može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na Digitalnu platformu.

 

16.3.    Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove politike uobičajenim sredstvima i u skladu sa Uslovima korišćenja.

 

U Beogradu, dana 5.7.2021.

Za INFLUENCERTES d.o.o. Beograd

Direktor, Ivana Ivančević